Umtshitshi wasemathafeni.

Leucosidea sericea
Amagama ajwayelekile: Ouhout, Zulu: Umtshitshi, Sotho: Cheche

image

Ngaphambi kobuba kuzinze Laba abaphuma eYorophu emathafeni ase midlands, yayimibalwa kakhulu imithi ngaphandle kwaleyo ehlangene ndawonye ezindaweni ezimanzi kanye nalezo ezisemadwaleni. Omunye wemithi eyavela eMidlands kwaba iLecosidea Sericia umtshitshi. Ingomunye wemithi ekwazi ukumila kuqala ivule indlela yokuthi neminye imithi ilandele futhi itholakala ezindaweni ezihlukahlukene.

image

Lemithi iyatholakala emathafeni akhona la Mpophomeni, lapho Uyithola ikhula neminye imithi njengo Mlahlankosi. Uyithola iyihlahlana esifushanyana esiyisixhanti futhi ayijwayele ukukhula idlule amamitha ayisithupha. Inamaqabunga aluhlaza okusampunga anuka kamnandi, izimbali zayo ezikhangayo, ezincanyana eziphuzi okusaluhlazana zikhula kwimikhawulo yamagatsha. Amagxolo aso awekho bushelelezi ngathi amaflakes.

image

Lomuthi awulithandi ihlobo elishisayo kodwa uyakwazi ukumelana nongqoqwane, nesithwathwa ingakho ungawuthala ukusungula insimui entsha ebandayo ngoba siyashesha ukukhula. Izinyoni zijwayele ukwakha izidleke emagatsheni kanti amaqabunga awo adliwa imbabala bushbuck.

image

Lomuthi muhle kakhulu ukubasa umlilo ngoba awushi ngokushesha, abanye bawusebenzisela ukubaza kanye nokwakha izinqola ezithutha utshani noma ezokuvuna. Ezindaweni eziyizintaba ukuba khona kwalomuthi kade phambilini kukhombisa ukuthi imifula yangakhona ingafakwa izinhlanzi ezibizwa nge trout.

image

2 thoughts on “Umtshitshi wasemathafeni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s