HABASHWE! Indaba emayelana nokubholwa okwenqatshelwe KwaZulu-Natal

image

Abazingela igesi namafutha KwaZulu-Natal bahlangane nembibizane kanye nezinsongo zokuyiswa kwalenkampani yokuhlola evela eTexas, enkantolo ngenxa yokuphula imigomo emayelana nemvelo. Inkampani iRhino Resources ifake isicelo ukugunyazwa ukucinga igesi, nowoyela nokunye endaweni enamapulazi ayizinkulungwane eziyishumi, endaweni ethatha amaphesenti ayishumi nesithupha maphakathi nesifundazwe.

image

Ngemuva kochuchungechunge oluvuthayo ngesikhathi semihlangano yomphakathi emadolobheni amaningana ngenyanga eyedlule, abakwaRhino baxwayiswe ukuthi bangabhekana nezinyathelo zenkantolo ngenxa yokuphambana nemigomo emayelana ne Fracking egwema ukubholwa noma ukuqhumbuzwa kwezindawo lapho kungadungeka imifula, imithombo kanye namaxhaphozi.

image

Emihlanganweni yomphakathi ekade ise Ashburton, Lions River, Mooi River nakwezinye izindawo, abaRhino bathola ukuphikiswa kakhulu ngabalimi bendawo kanye namalungu omphakathi. Abanye babephethe izingqwembe ezibhalwe “Angifun’ Ifracking”, “Amandla elanga Kunawe Gesi”. uPhillip Steyn wakwa Rhino Oil & Gas wahluleka ukuphendula imibuzo eminingi, Omunye wawo ilapho ebuzwa uFrancois Du Toit ophethe iAfrican Conservation Trust ukuthi bazimesele ngokudlisa ushevu abantwana abangaki ukuze bagcwalise amaphakethe abo noma bafeze izidingo zabo.

image

Umphakathi waKwaZulu- Natal uzokhumbula futhi kumele ukuxwaye ukuthi inkampani yakwa Soekor yachitha iminyaka, ubhola izimbobo ngemishini ngesikhathi sangama 1960 kodwa abazange bawuthole uwoyela.

image

Balinganiselwa kwizinkulungwane ezintathu abantu asebesayine isicelo simayelana nokungavumeli ukuhlolwa ngalaba abafake lesisicelo semvume. uNikki Brighton wase Dargle uthe “abantwana besikole bangenele ngokuthi babhale izincwadi eziphikisayo, zithumelelwe kuhulumeni.

image

Umhlangano owawuse Matatiele wavalwa uModimo Lebenya ngelithi habashwe, ukhala ngokungabi khona kwenhlonipho kulaba abafaka isicelo ngokungaceli imvumo kuye kuqala Ngaphambi kokuba baze ukuzomutshela ukuthi bazokwenzani endaweni yakhe kanye nabantu bakhe. Elinye ilunga lomphakathi kade liqeda ukubabuza ukuthi bayayazi yini iNkosi yakulendawo abakhuluma ngayo, laqhubeka lathi banenhlanhla yokuthi abantu sebaphucezeka bayalalela ngoba ngesikhathi esidlule bebezovele bathi “HABASHWE” bashiswe babulawe.

image

Hlanganyela kanye nathi kwiMashi emayelana nokuguquka kwesimo sezulu, ezobe iseHowick, ngeSonto, ngesikhathi kugamanxa ihora leshumi nanye, ezobe ikuMain Street iphelele eNogqaza

image

.

Vincent Ndlovu – A Compassionate Human

Vincent remembers his first dog Teaser, that his father bought him when he was 11 years old. Growing up in rural Zimbabwe, medical care was absent so when Teaser contracted rabies, all Vincent could do was keep her safe and away from infecting other dogs. One day when he went down to the river to do some washing, Teaser dug under the gate. “I saw her coming, she came to me, passed me by and I never saw her again. I believe she came to say goodbye before she died.”

As many Zimbabweans have done, Vincent came to South Africa in search of opportunity. He loves gardening so was thrilled when he was hired as a gardener in Underberg, going on to win the local Open Gardens competition many times. During these nine years, he volunteered his free time for the Underberg SPCA helping them in the rural villages, especially inoculating against rabies. One day a visiting vet said to him “You are a good gardener, but please won’t you help save more lives.” There were no opportunities to work with animals in Underberg, so he came down to Howick. Walking nervously into the Midlands Veterinary Clinic with his CV, he was warmly welcomed by the reception staff and when a dog left his owner and raced up to greet him, they realised he was definitely a dog person! He started the next day as assistant, learning from John Mahlala and is now an integral part of the staff, observant, gentle and willing. “To work with dogs is not really a job, it is my talent and passion. This job is in my heart,” he says.

r vincent and pansy 2

Every afternoon, when he returns from work, his beautiful dog Pansy, is waiting on the road to greet him. Together they run in the Mpophomeni hills and on his days off, walk through the township streets giving gentle advice to others on how to care for their pets. “Many people do not know, so I show them how to make a running chain rather than tying the dog up tight. If I see a dog is sick, I give them the number of the SPCA.”   His father’s dog, Cutie, used to visit with his owner, but enjoyed the brushing and attention he got in the Ndlovu household, so decided to move in! His father volunteers at FreeMe, helping rehabilitate birds.

r vincent and pansy

Vincent would love to have more time to volunteer for Funda Nenja, the dog training initiative who he believes is doing fantastic work. However, he also needs to nurture his other passion – to grow flowers and vegetables and encourage birds to visit his neat and flourishing garden.

r vincent garden