Utshwala bezinyoni.

image

Lesi isihlahlaba esisakhambi, esikwaziyo ukumelana nesomiso.  Ngakho ungasitshala engadini yakho noma ungakukhonzile ukuchelela. Sithanda ukukhula kahke laoho sitshalwe khona elangeni.  Sinezimbali ezinhle ezikhanga izinyosi, nezinyoni (kakhulukazi izincwincwi) ngomubala osawolinshti.

image

Yize singahlobene nensangu, kade sivamise ukubhenywa abantu basemakhaya. Siphinde sisethenziswa ukwelapha izifo eziningi,  okubalwa kuzo; ikhanda elihambisana nemfiva kanye nokulunywa inyoka.

image

Ngokwemvelo,  siyaye sishiswe umlilo noma unqgoqwane ukuze siqhakaze kangcono ngokulandelayo.  Ungasitshala engadini yakho ukuze kuvakashe lezilwanyana esizishilo ekuqaleni.

image

Ngengoba kuyi Nkwindla usithola siqhakazile ngokusawolinsthi ezindaweni esizokhalweni kanye naseduze kwe mimfudlana, siyatholakala khona la eMpophomeni.

2 thoughts on “Utshwala bezinyoni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s